logotyp
Login
školní zahrada před úpravou
1 - (3)
školní zahrada před úpravou

Projekty a granty

ŠKOLA SRDCEM OBCE

obnova školního dvora na školní zahradu 
s ekologickým zaměřením

Anotace projektu:

Cílem projektu je seznámení dětí s přírodními a kulturními zajímavostmi obce a okolí, upevnění jejich vztahu k rodnému místu a zlepšení komunikace mezi jednotlivými složkami v obci. Rekonstrukcí školní zahrady vznikne příjemné prostředí pro vzdělávání, volnočasové aktivity a setkávání občanů všech věkových skupin.

Podpora projektu:

Nadace Partnerství z Brnav programu Partnerství pro Kolínsko, 
generálním partnerem programu je společnost TPCA.
celková částka grantu činí 80.000,- Kč
celkové náklady projektu činí 154.900,- Kč

Popis projektu:

Projekt řeší přeměnu školní zahrady částečně používané jako hospodářskou část školy a částečně s volnou travnatou plochou na školní zahradu s ekologickým zaměřením - obec Žehuň leží 
na okraji NPR Žehuňský rybník a Žehuňská obora a nedávno vyhlášené ptačí oblasti Natura 2000.
Stávající konstrukce pro dřevník bude přeměněna v zastřešenou pergolu se stolky a tabulí, okolo bude rozmístěno několik kusů zahradního nářadí, vše bude doplněno zelení, okrasným naučným záhonem a informačními tabulemi, které budou seznamovat návštěvníky s přírodními a historickými zajímavostmi regionu.
Při realizaci projektu byl brán zřetel na názory dětí.

Cíle projektu:

Cílem je vytvořit vhodný prostor pro setkávání dětí, mládeže i ostatních občanů obce a okolí. Ten pak využívat k vzdělávání, odpočinku a organizování akcí nejen pro školní děti, ale i veřejnost. Prostřednictvím projektu budou děti seznámeny s historickými a přírodními zajímavostmi obce a okolí, naučí se je chránit a prezentovat širší veřejnosti, bude rozvíjeno jejich ekologické a estetické cítění.

Spolupráce na projektu:

Firma NEPO - dodávka a instalace zahradního nábytku a zařízení
Polabské ekocentrum - metodická pomoc při vytváření informačních tabulí, besedy
Zahradnictví Jašovi Žiželice - projekt a metodická pomoc při výsadbě zeleně, dodávka rostlin
Divadélko Koloběžka Nymburk - divadelní představení s ekologickou tematikou
Kronikářka obce Žehuň - pomoc při vytváření informačních tabulí, beseda
Obce Žehuň, Dobšice, Choťovice - finanční příspěvek
SRPŠ - bezplatná pomoc rodičů při úpravě dopadových ploch a výsadbě rostlin
Děti a zaměstnanci školy - výsadba a údržba zeleně a školní zahrady
DDM Poděbrady - výsadba zeleně

Podpora projektu:

Obec Žehuň
Obec Choťovice
Obec Dobšice
Český svaz ochránců přírody - Polabské ekocentrum Pátek
SRPŠ při ZŠ v Žehuni
Kronikářka obce Žehuň - pí. Ludmila Tvrdíková
ZŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6
Divadélko Koloběžka Nymburk
DDM Poděbrady
školní zahrada před úpravou
školní zahrada před úpravou
školní zahrada po úpravě
školní zahrada po úpravě
školní zahrada po úpravě
školní zahrada po úpravě

Bez Vás by to nešlo!

Děkujeme všem, kteří nám bezplatně a nezištně
pomáhají při realizaci projektu!

Jmenovitě bychom chtěli poděkovat těmto firmám a lidem:
Sdružení soukromě hospodařících rolníků v Žehuni
p. Marku Novákovi
p. Jiřímu Benešovi
p. Jaroslavu Novákovi
p. Josefu Holému

a všem rodičům, kteří se zúčastnili brigády dne 20.10.2007:
p. Blance Martinkové, p. Gabriele Štědré, p. Gabriele Kuncové, p. Ivě Miláčkové,
p. Renátě Vraníkové, p. Lence Balounové, p. Ladě Jiroudkové, p. Martinu Jiroudkovi

a všem rodičům a dětem, kteří se zúčastnili brigády dne 5.4.2008:
p. Gabriele Štědré s dcerami Johankou a Eliškou, p. Gabriele Kuncové se synem Davidem, 
p. Renátě Vraníkové se syny Vojtou a Tomášem,
p. Lence Balounové, p. Lence Novákové 
a p. Martinu Jarošovi s dětmi Martinem a Darinou

Také děkujeme zaměstnancům školy a obecního úřadu.

Zvláštní poděkování patří dětem ZŠ, které se s chutí zapojily do práce.

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem

 Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem

 

  Základní informace o projektu „Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem“ financovaného z  prostředků Evropského sociálního fondu (ESF) a ze státního rozpočtu ČR. 

 

 Název projektu:                        Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem

Zkrácený název projektu:          Přírodní vědy a technika v SK

Registrační č. projektu:             CZ.1.07/1.1.00/44.0011

Období realizace:                     2. září 2013 – 30. června 2015

Rozpočet projektu celkem:       161 415 913,37 Kč

 

Projekt byl podpořen v rámci výzvy MŠMT ČR č. 44 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost (OP VK).

 

Stručný obsah projektu:

 

Projekt svou povahou kopíruje potřebu na celorepublikové úrovni, nejen ve Středočeském kraji, a tou je potřeba posílení přírodovědného a technického vzdělávání na středních a základních školách. V návaznosti na podporu realizace kurikulární reformy škol poskytne investiční a neinvestiční podporu s cílem zvýšení atraktivity výuky na odborných školách, zvýšení motivace a zájmu žáků ZŠ a jejich zapojení do studia přírodovědných a technických oborů. Dále dojde k propojení počátečního vzdělávání se zaměstnavateli v

regionu, a tudíž sladění požadavků trhu práce a obsahu vzdělávání budoucích absolventů. Neméně důležitá je podpora výuky odborných předmětů v cizích jazycích, a to formou tvorby cizojazyčných slovníků.

 

Cíle projektu:

 

Cílem projektu je investiční a metodická podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SŠ a ZŠ Středočeského kraje. Jde o zkvalitnění povinné výuky prostřednictvím nově pořízeného zařízení a vybavení (nově vybavené laboratoře a učebny technických předmětů, nové stroje a přístroje sledující nejnovější trendy v oboru) a badatelsky orientované vzdělávání. Budou rozšířeny nabídky volnočasových aktivit žáků SŠ a ZŠ s využitím nově

vybavených odborných učeben SŠ a odborného pedagogického zázemí SŠ. Atraktivní a zajímavá výuka doplněná kvalitní praktickou náplní s využitím zapojení kvalifikovaných odborníků z praxe bude významným krokem pro zvýšení motivace a zájmu žáků o studium v uvedených oborech. Projekt si klade za cíl rozvinout spolupráci mezi SŠ a ZŠ, přilákat ke studiu právě žáky základních škol, potenciální budoucí uchazeče o studium a zaměstnání v oborech, kde jich je nedostatek. Svými aktivitami projekt ovlivní žádoucím směrem rozhodování žáků při volbě povolání a jejich snazší uplatnění na trhu práce. Projekt chce svými aktivitami přispět k vyrovnání rozdílu mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce. Je-li totiž absolventů dostatek, neodpovídají kvalifikačně požadavkům zaměstnavatelů, což je právě způsobeno absencí moderního vybavení a nových technologií přímo ve výuce, kde s nimi žáci mohou pracovat. Seznámení s tímto vybavením až na pracovišti zaměstnavatele není dobré ani pro jednu stranu. Investiční i neinvestiční vybavení škol podpoří realizaci kurikulární reformy. Projekt řeší také spolupráci institucí počátečního vzdělávání se zaměstnavateli. Přínosem oproti jiným projektům je z tohoto pohledu spolupráce středních a základních škol, která umožní následně spolupráci základních škol se zaměstnavateli. Každá střední škola zapojená do projektu bude spolupracovat s více základními školami a těmto školám umožní mimo jiné svým prostřednictvím vstup do světa zaměstnavatelů. Dalším cílem je zvyšování jazykové vybavenosti žáků.

Mezi partnerské školy projektu byla zařazena SZeŠ a SOŠ Poděbrady, Boučkova 355, 290 40 Poděbrady a v rámci shora uvedeného projektu vystupuje Základní škola a Mateřská škola Žehuň, okres Kolín, příspěvková organizace, Žehuň 52, 289 05 Žehuň, jako zapojená základní škola na základě smlouvy o spoluúčasti s partnerem projektu, jímž je SZeŠ a SOŠ Poděbrady, příspěvková organizace, Boučkova 355, 290 40 Poděbrady.

 

Zdůvodnění potřebnosti:

 

Analýzy poptávky zaměstnavatelů po technicky a přírodovědně kvalifikované pracovní síle v ČR dokumentují rostoucí potřebu odborníků a velmi nízkou nabídku takto připravených absolventů. Proto i Středočeský kraj má podporu odborného vzdělávání a řemeslných oborů požadovaných trhem práce jako jednu z priorit v oblasti vzdělávání, jak je uvedeno v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji. Jedná se především o obory strojírenství, elektrotechnika, potravinářské a zemědělské obory, stavebnictví.

Řada škol však nedisponuje dostatečným vybavením a nemůže vzdělávat žáky tak, jak by si představovala a jak jim ukládá náplň jejich ŠVP. Školy tak nejsou schopné se současným vybavením zajistit svým žákům odbornost výuky takovým způsobem, aby byli konkurenceschopní na trhu práce. Nedílnou součástí je taktéž propojení se zaměstnavateli za účelem úprav v ŠVP odborných škol tak, aby byla zajištěna rovnováha mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce. Spolupráce se zaměstnavateli je velmi důležitá z hlediska včasného nasměrování žáků v souladu s potřebami trhu práce. Zapojení žáků základních škol má své opodstatnění, protože vzbuzení zájmu o přírodní vědy a technické vzdělávání musí začít již v 7. a 8 ročnících základní školy. Bude-li profese dostatečně atraktivní, respektive pracovní náplň s ní spojená, bude také zájem žáků vyšší. Takto připravené odborné vzdělávání ve Středočeském kraji umožní využít demograficky příznivý vývoj, který by se měl projevit po roce 2015 na ZŠ a posléze také na SŠ (Dlouhodobý záměr vzdělávání SČK). Svým zaměřením na potřeby odvětví zemědělství, chemie, potravinářského průmyslu a strojírenství váže na produkční základnu Středočeského kraje. Váže na závěry uvedené v Programu rozvoje územního obvodu Středočeského kraje, kde je kraj hodnocený jako průmyslově-zemědělský s velkým počet firem působících v kraji v průmyslu automobilovém, strojírenském, chemickém a potravinářském.

 

Popis cílové skupiny:

 

Cílovou skupinou projektu jsou především žáci škol a školských zařízení (SŠ, ZŠ), dále pracovníci škol a školských zařízení (pedagogové SŠ, učitelé ZŠ) a vedoucí pracovníci škol a školských zařízení.

Žáci základních škol se při volbě povolání rozhodují spíše podle atraktivity zvolené profese, než podle potřeb trhu práce. Přírodovědné a technické vzdělávání není dostatečně atraktivní, aby vzbudilo zájem žáků, proto je potřeba ukázat jim reálná prostředí středních škol s ukázkami toho, jak vzdělávání probíhá, co vše se budou učit a především, čemu se naučí. Z tohoto hlediska je nedílnou součástí provést je reálným prostředím firem, aby si uvědomili, že současné technologie jsou již na takové úrovni, že i dělnické profese mohou být čisté a fungovat prostřednictvím počítačů, že ne vše je potřeba dělat pracně mechanicky, ale dokáží to za ně dělat stroje, pokud si je správně naprogramují.

Žáci středních škol, kteří si technické a přírodovědné obory zvolili, budou mít možnost pracovat s moderními přístroji a technologiemi na půdě školy. S těmito technologiemi většinou pracují až ve firmách při exkurzích.

Modernizace vybavení přispěje k zatraktivnění výuky a oboru jako takového a zvedne zájem o další vzdělávání například na vysoké škole apod.

Učitelé základních a středních škol budou realizovat výuku v modernizovaných učebnách a s moderním vybavením, čímž dojde ke zvýšení jejich odborných kompetencí a prostřednictvím atraktivní výuky získají ke studiu více žáků a vyvolají v nich větší zájem o přírodovědné a technické obory. Cílová skupina pedagogických pracovníků a vedoucích pedagogických pracovníků získá realizací projektu poznatky pro zkvalitnění ŠVP ZŠ a SŠ a realizaci vzdělávání v uvedených oborech s využitím nově pořízeného investičního a neinvestičního vybavení odborné výuky.

 

 

 

 

 

upravit

"Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem"

 

Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu „Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem“. Projekt je financován Evropským sociálním fondem (ESF) a ze státního rozpočtu České republiky.

 

Základní informace o projektu „Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem“ financovaného z  prostředků Evropského sociálního fondu (ESF) a ze státního rozpočtu ČR. 

 

 

Název projektu:                        Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem

Zkrácený název projektu:          Přírodní vědy a technika v SK

Registrační č. projektu:             CZ.1.07/1.1.00/44.0011

Období realizace:                     2. září 2013 – 30. června 2015

Rozpočet projektu celkem:       161 415 913,37 Kč

 

Projekt byl podpořen v rámci výzvy MŠMT ČR č. 44 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost (OP VK).

 

Stručný obsah projektu:

 

Projekt svou povahou kopíruje potřebu na celorepublikové úrovni, nejen ve Středočeském kraji, a tou je potřeba posílení přírodovědného a technického vzdělávání na středních a základních školách. V návaznosti na podporu realizace kurikulární reformy škol poskytne investiční a neinvestiční podporu s cílem zvýšení atraktivity výuky na odborných školách, zvýšení motivace a zájmu žáků ZŠ a jejich zapojení do studia přírodovědných a technických oborů.

 

Cíle projektu:

 

Cílem projektu je investiční a metodická podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SŠ a ZŠ Středočeského kraje. Jde o zkvalitnění povinné výuky prostřednictvím nově pořízeného zařízení a vybavení (nově vybavené laboratoře a učebny technických předmětů, nové stroje a přístroje sledující nejnovější trendy v oboru) a badatelsky orientované vzdělávání. Budou rozšířeny nabídky volnočasových aktivit žáků SŠ a ZŠ s využitím nově vybavených odborných učeben SŠ a odborného pedagogického zázemí SŠ. Atraktivní a zajímavá výuka doplněná kvalitní praktickou náplní s využitím zapojení kvalifikovaných odborníků z praxe bude významným krokem pro zvýšení motivace a zájmu žáků o studium v uvedených oborech. Projekt si klade za cíl rozvinout spolupráci mezi SŠ a ZŠ, přilákat ke studiu právě žáky základních škol, potenciální budoucí uchazeče o studium a zaměstnání v oborech, kde jich je nedostatek. Svými aktivitami projekt ovlivní žádoucím směrem rozhodování žáků při volbě povolání a jejich snazší uplatnění na trhu práce. Projekt chce svými aktivitami přispět k vyrovnání rozdílu mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce. Je-li totiž absolventů dostatek, neodpovídají kvalifikačně požadavkům zaměstnavatelů, což je právě způsobeno absencí moderního vybavení a nových technologií přímo ve výuce, kde s nimi žáci mohou pracovat. Seznámení s tímto vybavením až na pracovišti zaměstnavatele není dobré ani pro jednu stranu. Investiční i neinvestiční vybavení škol podpoří realizaci kurikulární reformy. Projekt řeší také spolupráci institucí počátečního vzdělávání se zaměstnavateli. Přínosem oproti jiným projektům je z tohoto pohledu spolupráce středních a základních škol, která umožní následně spolupráci základních škol se zaměstnavateli. Každá střední škola zapojená do projektu bude spolupracovat s více základními školami a těmto školám umožní mimo jiné svým prostřednictvím vstup do světa zaměstnavatelů. Dalším cílem je zvyšování jazykové vybavenosti žáků.

 

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání patří k prioritám zahrnutým v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji. Přírodovědné a technické obory jsou dnes velmi potřebné a žáci a studenti s nimi budou mít dobré uplatnění na trhu práce. Realizací projektu nedojde pouze k vybavení škol moderními zařízeními pro výuku předmětů zaměřených na techniku a přírodní vědy, ale zároveň by se mělo vzdělávání v těchto oborech propojit mezi středními a základními školami. Navíc projekt podporuje i tzv. mimoškolní volnočasové aktivity, zaměřené na podporované odborné oblasti.

 

 

Mezi partnerské školy projektu byl zařazen i Školní statek Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Hlavní 169, 250 89 Lázně Toušeň, a v rámci shora uvedeného projektu vystupuje Základní škola a Mateřská škola Žehuň, příspěvková organizace, Žehuň 52, 289 05 Žehuň, jako zapojená základní škola na základě smlouvy o spoluúčasti s partnerem projektu, jímž je právě Školní statek Středočeského kraje, příspěvková organizace.

 

Cílem realizace spoluúčasti na projektu vycházející z projektového záměru partnera jsou celoroční, pravidelně se opakující volnočasové aktivity zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání pro žáky ZŠ s využitím moderních učeben/dílen/laboratoří. Vzdělávání v rámci pravidelně se opakujících volnočasových aktivit bude vhodně doplňovat a rozšiřovat výuku dle ŠVP základních škol v oblastech člověk a jeho svět, člověk a příroda, člověk a svět práce, fyzika, chemie, biologie hub, rostlin, živočichů, a to s využitím místních poměrů a učebních pomůcek, nástrojů, strojů a živočišné a rostlinné základny, která se na školním statku nachází. Volnočasová aktivita žáků základní školy bude probíhat v areálu na každém ze 4 středisek Školního statku Středočeského kraje, a to 2x v měsíci v rozsahu 3 hodin na jeden kroužek. Volnočasové aktivity jsou rozděleny do dvou modulů, tedy volnočasová aktivita opakující se, a dále dva typy projektových dnů, které budou uskutečněny pro žáky ZŠ dvakrát za školní rok.

 

Pro žáky základní školy v Žehuni je realizován kroužek Mladý farmář I, který je volnočasovou aktivitou, jež je zajišťovaná v sídle školního statku. Základem je seznámení žáků prvního stupně se zemědělskou výrobou, zejména s rostlinnou a živočišnou výrobou, která se uskutečňuje v jejich okolí tak, aby byli schopni znalosti získané v prvním stupni vzdělávání prakticky aplikovat do světa kolem nich, poznat jej…

 

Děti budou přítomny aktivnímu životu na školním statku, různým pracovním výkonům strojů, osob a zvířat, aby si dokázaly představit různé stupně výroby prováděné na školním statku a získaly tak povědomí o práci v zemědělství, případně o ni získaly hlubší zájem a případně sklon k dalšímu odbornému zaměření v přípravě na budoucí povolání, to vše budou doplňovat odborníci z provozu školního statku, kteří mají zejména za úkol děti dále vzdělávat a motivovat v souladu se shora uvedeným, vštípit jim základní povědomí o funkci zemědělské výroby a vyvolat v nich zájem o činnost v této pro naši zemi typické, historicky a geograficky podmíněné ekonomické sféře.

 

 

 

 

 

upravit

EU Peníze do škol


Naše škola je zapojena do Operačního projektu Vzdělání pro konkurenceschopnost EU Peníze školám

Výsledkem tohoto projektu je zavedení nové oblasti podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, jejímž smyslem je podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako problematické.
Zlepšení výuky v podporovaných oblastech bude dosaženo metodickým vzděláváním pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů.

V rámci projektu jsou podporovány tyto oblasti:

 • čtenářská a informační gramotnost
 • cizí jazyky
 • využívání ICT
 • matematika
 • přírodní vědy
V projektu EU Peníze školám byly vytvořeny digitální učební materiály. V případě potřeby kontaktujte zszehun@seznam.cz.

Nástěnka

Uzavření MŠ o prázdninách

Mateřská škola je od 8.7. do 23.8.2024 uzavřena.

Rozhodnutí o přijetí žáků k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2024-2025

Celé znění naleznete v záložce - základní informace o MŠ - zápis dětí do MŠ

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2024-2025

Celé znění naleznete v záložce -základní informace o ZŠ-zápis do 1. ročníku.

Nové telefonní kontakty

Na všech pracovištích základní a mateřské školy jsou nová telefonní čísla. Pevné linky již nefungují.

Základní škola:
p. ředitelka Mgr. I. Adamcová 773 826 979
p. P. Nováková 773 826 978
Mgr. A. Hrstková 773 826 977
Mgr. E. Balounová 773 826 976

Mateřská škola:
1. oddělení - 773 826 972 - malé děti
2. oddělení - 773 826 973 - střední a velké děti

Školní jídelna: 773 826 974

Pokyny pro školní rok 2023/2024

Pokyny pro školní rok včetně seznamů školních pomůcek naleznete v záložce Informace o ZŠ - informace pro rodiče.

Ombudsman dětem

- naleznete v záložce informace pro rodiče MŠ i ZŠ

Školní jídelna

Nejnovější jídelníček naleznete zde

Novinky

Základní škola a Mateřská škola Žehuň
okres Kolín
Žehuň 52
Žehuň
289 05
Přihlášení do systému
HOME
Základní škola a Mateřská škola Žehuň
NAPIŠTE NÁM
ŠABLONY
PROJEKTY
ŠKOLNÍ AKCE
KONTAKT
 • image 30
 • image 32
 • image 31
 • image 34
 • image 35

Created by © 2013 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy